www.aannemersbedrijfbrabant.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Privacyverklaring

Datum: juni 2018

Dit privacybeleid ziet op het verwerken van persoonsgegevens van de werknemers van Aannemersbedrijf Roger Michels. Het beschrijft op welke wijze Aannemersbedrijf Roger Michels met deze gegevens omgaat en wat de rechten en plichten van de werknemers zijn, zodat Aannemersbedrijf Roger Michels aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) voldoet.

Begripsbepalingen
 • persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld NAW-gegevens;
 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, wissen of vernietigen;
 • verwerkingsverantwoordelijke: degene die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Dat is dus de partij die bepaalt wat met de persoonsgegevens gebeurt. Aannemersbedrijf Roger Michels is als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken;
 • verwerker: een partij die ten behoeve van/in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt; 
 • verwerkingsregister: een register van verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid vallen van Aannemersbedrijf Roger Michels en bevat onder meer een beschrijving van de verwerkingsdoeleinden, van de categorieën van betrokkenen en van persoonsgegevens en de beoogde bewaartermijnen van de persoonsgegevens;
 • de Autoriteit Persoonsgegevens: de autoriteit die tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.
Reikwijdte
Dit beleid is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • de betrokkene heeft voor de verwerking zijn toestemming verleend;
 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (zoals de arbeidsovereenkomst) waarbij betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • het is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • het is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de betrokkene; of
 • het is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigd belang van X of van een derde én het belang van de betrokkene prevaleert niet.
Hiervoor is onder meer genoemd dat de personeelsgegevens mogen worden verwerkt indien dit noodzakelijk is om de arbeidsovereenkomst uit te voeren. Zo worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van onder meer de salarisverwerking. In het personeelsdossier kunnen ook gegevens worden opgeslagen omtrent beoordelingen, ziekteverzuim, waarschuwingen en eventuele klachten. Voor zover aan medewerkers een mobiele telefoon, leaseauto, laptop en/of toegangspas ter beschikking worden gesteld, wordt dit voor onder meer administratieve doeleinden geregistreerd. De toegang tot het personeelsdossier is beveiligd. Binnen Aannemersbedrijf Roger Michels hebben alleen medewerkers van de HR-afdeling / heeft alleen de HR-verantwoordelijke toegang tot het personeelsdossier.

Naast uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is Aannemersbedrijf Roger Michels ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, de bedrijfsarts en indien van toepassing een pensioenfonds.

Maar Aannemersbedrijf Roger Michels heeft ook een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van haar werknemers te verwerken, zoals bijvoorbeeld:
 • cameratoezicht: om de bedrijfseigendommen te beschermen kunnen er camera’s opgehangen worden. Indien deze camera’s mogelijke incidenten registeren kunnen we de beelden ook gebruiken om inzicht te krijgen in het incident. Aannemersbedrijf Roger Michels kan ook beslissen voor kwaliteitsdoeleinden tijdelijk camera’s op te hangen. Op basis van deze beelden kan Aannemersbedrijf Roger Michels onderzoeken of mogelijk efficiënter gewerkt kan worden. Het gebruik van camera’s voor kwaliteitsdoeleinden wordt altijd duidelijk gecommuniceerd. In het geval van fraude of andere zaken die in strijd zijn met de geldende gedragsvoorschriften binnen Aannemersbedrijf Roger Michels, kan zij besluiten om tijdelijk heimelijk cameratoezicht in te zetten. Voordat Aannemersbedrijf Roger Michels hiertoe overgaat zal altijd een gedegen belangenafweging plaatsvinden. 
 • tijdregistratie: medewerkers van Aannemersbedrijf Roger Michels moeten inklokken als ze aan het werk gaan en moeten uitklokken als ze pauze hebben en aan het einde van de werkdag. Het doel van deze tijdsregistratie is het bijhouden van het aantal gewerkte uren. Ook kan Aannemersbedrijf Roger Michels zien welke medewerkers aanwezig zijn, in het geval van een calamiteit. De tijdregistratiegegevens worden vier weken bewaard;
 • logging: binnen bepaalde systemen van Aannemersbedrijf Roger Michels vindt logging plaats, hetgeen betekent dat computersystemen bijhouden welke medewerker gebruikt maakt van een systeem. Logging is onder meer noodzakelijk om systeemfouten te kunnen achterhalen. Enkele voorbeelden van systemen binnen Aannemersbedrijf Roger Michels voorzien zijn van logging zijn: …
 • pasfoto’s: Aannemersbedrijf Roger Michels heeft veel werknemers in dienst. De afdeling HR/De HR-verantwoordelijke bewaren een foto van alle medewerkers ter identificatie en systeembeveiliging;
 • e-mail en internetprotocol: binnen Aannemersbedrijf Roger Michels is een e-mail en internetprotocol van toepassing op grond waarvan persoonsgegevens verwerkt (kunnen) worden om onder andere het computernetwerk te optimaliseren. Voor gedetailleerde informatie over welke persoonsgegevens worden verwerkt, wordt verwezen naar het e-mail en internetprotocol. 
De toelichting op de ‘verwerking van persoonsgegevens’ is enkel ter verduidelijking. Niet alle verwerkingswijzen en derde partijen zijn genoemd. Aannemersbedrijf Roger Michels heeft wel zoveel mogelijk voorbeelden genoemd als het gaat om de gegevensbescherming op basis van het gerechtvaardigd belang van Aannemersbedrijf Roger Michels. Met bovenstaande toelichting wenst Aannemersbedrijf Roger Michels duidelijkheid te verschaffen aan haar werknemers op welke grondslagen zij gerechtigd is de persoonsgegevens van haar werknemers te verwerken.

Doorgifte persoonsgegevens
Doorgifte van persoonsgegevens naar klanten en leveranciers kan noodzakelijk zijn voor Aannemersbedrijf Roger Michels om haar zakelijke verplichtingen met deze partijen na te kunnen komen. Doorgifte van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden indien dat met het oog op het nakomen van de zakelijke verplichtingen van Aannemersbedrijf Roger Michels noodzakelijk is. De grondslag voor deze doorgifte is alsdan het gerechtvaardigd belang dat Aannemersbedrijf Roger Michels heeft bij het op dat moment verwerken van de persoonsgegeven.

Bewaartermijnen
Aannemersbedrijf Roger Michels bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verkregen zijn en hanteert een beleid voor het bewaren van persoonsgegevens. Hieronder staan de meest van belang zijnde bewaartermijnen van persoonsgegevens van werknemers:
 • financiële gegevens: 7 jaar 
 • loonbelastingverklaring: 5 jaar na uitdiensttreding
 • arbeidsovereenkomst: 5 jaar na uitdiensttreding
 • re-integratiedossier: 2 jaar na sluiting van het re-integratiedossier 
 • kopie identiteitsbewijs werknemer: 5 jaar na uitdiensttreding
 • alle overige gegevens die vallen onder het personeelsdossier: 2 jaar na uitdiensttreding
Beveiliging
Aannemersbedrijf Roger Michels hecht veel waarde aan de beveiliging van de persoonsgegevens van haar werknemers. Daarom heeft X passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wanneer Aannemersbedrijf Roger Michels aan derde partijen persoonsgegevens verstrekt die in opdracht van Aannemersbedrijf Roger Michels deze gegevens verwerkt, heeft Aannemersbedrijf Roger Michels met die derde partij (de verwerker) een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin onder meer de mate van beveiliging van de persoonsgegevens wordt beschreven.

Datalekken

Zoals hiervoor is bepaald, heeft X passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar werknemers te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ondanks deze maatregelen bestaat de kans dat zich toch een incident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet. In dat geval dient hiervan direct melding gemaakt te worden.

Rechten en van de betrokkenen (werknemers)
Als betrokkene heb je de volgende rechten:
 1. Recht op informatie:
  Aan de werknemers wordt onder meer kenbaar gemaakt voor welke doeleinden hun persoonsgegevens worden verwerkt, welke bewaartermijnen worden gehanteerd en met wie je contact kunt opnemen over dit privacybeleid. Aan alle werknemers van Aannemersbedrijf Roger Michels wordt dit privacybeleid verstrekt.
 2. Recht van inzage:
  De werknemer heeft het recht om inzage te krijgen over welke persoonsgegevens Aannemersbedrijf Roger Michels beschikt.
 3. Recht op rectificatie:
  De werknemer heeft het recht om van Aannemersbedrijf Roger Michels onverwijld rectificatie te verkrijgen van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens. 
 4. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’):
  De werknemer heeft het recht van Aannemersbedrijf Roger Michels verwijdering van hem of haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, indien:
  -  De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  -  De werknemer zijn of haar toestemming heeft ingetrokken om die betreffende gegevens te verwerken.
  -  De werknemer bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor die verwerking.
 5. Recht van bezwaar:
  De werknemer heeft een recht van bezwaar voor bepaalde wijzen van verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. 
Indien je een beroep op een van deze rechten wenst te doen, kun je contact opnemen met de HR afdeling

Klacht indienen
Indien de werknemer van mening is dat de bepalingen van dit beleid niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:
 • HR afdeling
 • De Autoriteit Persoonsgegevens die tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.
Contactgegevens
Voor overige vragen omtrent privacy kunt u contact opnemen met:

Aannemersbedrijf Roger Michels
Kerkstraat 16a
5056 AC Berkel-Enschot

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in juni 2018